Historie, vedtægter, regnskaber

Nordkystens Vinterbadere er stiftet den 24. marts 2022 i Dronningmøllehuset af cirka 40 lokale vinterbadere. Vi er en forening med flere saunaer langs kysten, og vi arbejder også for helårsbroer i Dronningmølle og Rågeleje. Fra oktober 2022 har vi saunaer i Dronningmølle og Rågeleje samt ved Strandbakkerne øst for Gilleleje – og med tiden kan det blive til flere, hvis lokale kræfter ønsker det. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at være med til at skabe flere vinterbadesteder langs nordkysten. 

VEDTÆGTER


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Nordkystens Vinterbadere (NV). Foreningen er hjemmehørende i Gribskov Kommune, og foreningens postadresse er formandens eller kassererens adresse. 

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at dyrke idræt med hovedvægt på vinterbadning/-svømning og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter. Foreningens formål er desuden at stille faciliteter til rådighed for vinterbadere i form af saunaer ved nordkysten samt arbejde for helårsbroer til gavn for alle, der færdes ved kysten sommer og vinter.  

 

§ 3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, og Vinterbadeforeninger i Danmark (VID). 

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Stk.1: Som medlem af NV kan optages enhver, som melder sig ind i foreningen via hjemmesiden, eller søger bestyrelsen om optagelse. Optagelser kan foregå løbende gennem sæsonen. Hvis bestyrelsen må begrænse tilgangen af medlemmer, optages nye medlemmer i den rækkefølge, som bestyrelsen har modtaget ansøgning. Medlemmer er først optaget, når foreningen har registreret betaling af kontingent og indmeldelsesgebyr.

Stk.2: Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk.3: Bestyrelsen kan oprette en venteliste for nye medlemmer, hvis der er behov for det.

Stk.4: Medlemmer kan kun være aktive medlemmer, og foreningen har ingen passive medlemskaber.     

Stk.5: Ved donation til foreningen, som i beløb overstiger det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr samt årskontingent, bliver man automatisk medlem af foreningen for det gældende år.  


§ 5. Kontingent og indmeldelsesgebyr

Stk.1: Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.

Stk.2: Kontingentet opkræves ved årsskiftet.

Stk.3: Nye medlemmer betaler indmeldelsesgebyr. Hvis man tidligere har været medlem, men er udmeldt skal der igen betales indmeldelsesgebyr ved ny indmeldelse. Gebyret fastsættes på en generalforsamling.


§ 6: Udmeldelse – eksklusion

Stk.1: Er et medlem i kontingent-restance, kan vedkommende slettes efter en rykker, der ikke betales rettidigt.

Stk.2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold – fx forhold, der kan skade foreningen – giver anledning hertil. Afgørelsen kan af medlemmet indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 7: Ordinær generalforsamling

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i på foreningens hjemmeside og Facebook-side samt ved udsendelse af e-mail.

Stk.3: Samtidig med indkaldelsen skal foreningens reviderede regnskab opslås på foreningens hjemmeside.

Stk.4: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formand eller sekretær skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.5:  Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og har været godkendt som medlem i mindst 30 dage. Stemme afgives ved personligt fremmøde, dog kan et fremmødt medlem, udover sin egen stemme, også stemme ved én (1) skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. 

Stk.6: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, samt evt. opløsning af foreningen, to-tredjedele af de afgivne stemmer. (se §§ 12 og 13). Blanke stemmer tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det. 

Stk.7: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

          Punkt 8 og 9 (valg af revisor og revisorsuppl.) dog kun i lige år.

 

 • Valg af dirigent
 • Valg af referant
 • Valg af stemmetællere
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for indeværende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer i lige år, formanden og et ordinært medlem. 2 medlemmer i ulige år, næstformanden og kassereren. Bakkeselskabets bestyrelsespost, som er et ordinært medlem, er ikke på valg, og Bakkeselskabet udskifter selv løbende deres bestyrelsesmedlem.
 • Valg af 2 bestyrelses-suppleanter. 1 suppleant i ulige år. 1 suppleant i lige år.
 • Valg af revisor i lige år.
 • Valg af revisor-suppleant i lige år.
 • Eventuelt.

Stk.8:  Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.9:  Dirigenten underskriver referat af generalforsamlingen. Det offentliggøres på hjemmesiden og udsendes pr. mail. 

§ 8. Bestyrelsen – valg

Stk.1:Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk.2:Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer/sekretær senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens konstituering fremgår af generalforsamlingens referat.

Stk.3:Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Stk.4:Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede, eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk.5:Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk.6:Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

Stk.7: Selskabet Gilleleje Strandbakker har ret til at være repræsenteret i bestyrelsen enten som ordinært bestyrelsesmedlem eller som observationsmedlem samt selskabet har til enhver tid ret til økonomisk indsigt i foreningen. 

 

§ 9. Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen ved underskrift af den samlede bestyrelse. Formanden og kassereren har hver især fuldmagt til at disponere over foreningens midler. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt og med motiveret dagsorden, ønsker det. 

Stk.2: Generalforsamlingen afholdes senest én måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse: Som til ordinær generalforsamling, jvf. § 7.  Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 

§ 11. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af foreningens revisor, forelægges den ordinære generalforsamling.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§13. Foreningens opløsning

Stk.1: Beslutning om at opløse foreningen kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, og 

for at vedtage denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk.2: Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening inden 4 måneder, eventuelt ved en sammenlægning, hvis et flertal på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for det, doneres foreningens aktiver med en ligelig fordeling til Selskabet Gilleleje Strandbakker og Dronningmølle Borgerforening.

 

Foreningen er stiftet den 24. marts 2022. 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 12. marts 2023.

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen den 3. marts 2024.


REGNSKABER


Årsregnskab 2022: Regnskab 2022 N.V._underskrevet.pdf

Årsregnskab 2023:  Årsregnskab 2023 N.V._underskrevet .pdf


REFERATER GENERALFORSAMLINGER


Referat GF 12/3 2023: Referat N.V. generalforsamling 12-03-2023.pdf

Referat GF 3/3 2024: Referat 03.03.2024 underskrevet.pdf